VIZIUM - vieta, kur tehnoloģijas māca, iedvesmo un iepriecina

Ventspils zinātnes centrs VIZIUM aicina pieteikties uz telpu nomas tiesībām zinātnes veikala izveidei

Mutiskā izsolē tiks piešķirtas nomas tiesības uz zinātnes centra VIZIUM zinātnes veikalam paredzētajām telpām. Zinātnes veikalā paredzēts pārdot loģisko domāšanu attīstošas, izglītojošas spēles, eksperimentu komplektus, rotaļlietas, suvenīrus dažādu vecumu auditorijai, kā arī zinātnes centra VIZIUM suvenīrus. Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2024. gada 11. septembra plkst. 12:00.

Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”. Izsoli organizē ar Iznomātāja 2023. gada 30. augusta rīkojumu Nr. 1-4.1/57 izveidotā Izsoles komisija (turpmāk – Komisija).

Izsoles priekšmets ir nedzīvojamās telpas ar platību 35,50m2, kas atrodas zinātnes centra VIZIUM ēkas (kadastra apzīmējums 27000080601) Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, 1. un 1.A stāvā, un tām piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 27000080019) domājamo daļu, kas atbilst proporcionāli lietošanā nodoto telpu platībai (turpmāk – Nomas objekts).

Nomas objekts tiek iznomāts zinātnes veikala vajadzībām – komercdarbības veikšanai. Izsoles mērķis: saņemt pieteikumu ar augstāko nomas maksu, iznomājot Nomas objektu nolikuma 1.5. apakšpunktā norādītajam mērķim. Nomas objekta nolikumu iespējams apskatīt un lejupielādēt šeit: www.adre.se/nolikumsizsole.

Ņemot vērā sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja novērtējumu, Iznomātāja noteiktā izsoles nosacītā nomas maksa par Nomas objekta nomu ir 3,80 EUR /m2 (bez pievienotā vērtības nodokļa) mēnesī. Izsoles solis – 0,05 EUR/m2. Ar Izsoles uzvarētāju tiks slēgts nomas līgums (Nolikuma 3. pielikums). Paredzamais nomas līguma termiņš ir 1 (viens) gads, ar iespēju termiņu pagarināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kopējam nomas termiņam nepārsniedzot 5 (piecus) gadus.

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2024. gada 11. septembra plkst. 12:00 darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00 (piektdienās līdz plkst. 16:00) Iznomātāja kontaktpersonai (Nolikuma 1.2. punkts) zinātnes centrā VIZIUM (2. stāvā), Rūpniecības ielā 2, Ventspilī. Pieteikums jāiesniedz personīgi, jānosūta pa pastu slēgtā aploksnē, izmantojot kurjerpastu vai elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz e-pastu: vdc@ventspils.lv .

Mutiska izsole notiks 2024. gada 18. septembrī plkst. 14:00 zinātnes centrā VIZIUM, Rūpniecības ielā 2, Ventspilī.